Ochrona danych osobowych

Na podstawie niniejszego dokumentu przekazujemy informacje dotyczące Twoich danych osobowych, o których nas informujesz w związku z zakupem lub rezerwacją towarów w sklepie internetowym www.b-home.pl. Te informacje są do Ciebie przekazywane zgodnie z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej „Rozporządzenie“), które jest bezpośrednio prawnie wiążące także na terytorium Republiki Czeskiej.

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem za dane osobowe są uważane wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy bądź jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturalną lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Na podstawie zamówienia towarów udzielasz nam następujące dane osobowe:
  - imię i nazwisko,
  - adres zamieszkania,
  - połączenie telefoniczne,
  - e-mail,
  (dalej „Dane osobowe“).
 1. Nasza spółka, tj. spółka Webgain s.r.o. (tzn. Sp. z o.o.), nr REGON: 29457777 siedziba: Jablunkov 330, 739 91 Jablunkov jest tzw. administratorem Twoich danych osobowych, które gromadzimy dla niżej podanych celów, dysponujemy nimi i jesteśmy odpowiedzialni za ich prawidłowe przetwarzanie zgodne z prawem. Fakt, że ww. spółka zarządza Danymi Osobowymi, nie ma żadnego wpływu na ochronę Twoich praw zgodnie z Rozporządzeniem, które można zastosować wobec spółki.
 1. Spółka Webgain s.r.o.(tzn.Sp. z o.o.) jest administratorem (właścicielem) sklepu internetowego www.b-home.pl.
 1. Jak wskazano powyżej, Dane Osobowe przekazujesz w związku z Twoim zamówieniem towaru oferowanegprzez nas, właśnie w celu realizacji Twojego zamówienia, tj. w celu wykonania umowy sprzedaży, którą z Tobą zawieramy. Twoje imię i nazwisko przetwarzamy w celu zawarcia umowy sprzedaży, dostawy towaru i wystawienia dokumentu księgowego. Połączenie telefoniczne i adres e-mailowy są przekazywane dlatego, żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować w związku z przekazaniem informacji o realizacji umowy sprzedaży i rezerwacji odbioru osobistego. Przetwarzanie danych osobowych dla ww. celów nie wymaga Twojej zgody zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b) Rozporządzenia, ponieważ ich przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy zawartej z Tobą.
 1. Przetwarzanie Danych Osobowych nie wymaga Twojej zgody w celu rozpowszechniania informacji handlowych za pośrednictwem drogi elektronicznej (e-mail), na podstawie których przekazujemy aktualne informacje o spółce, ofertach towaru, akcjach promocyjnych i zniżkowych oraz dalszych nowościach, lecz tylko w sytuacji gdy, otrzymaliśmy Twój e-mail z związku z Twoim zakupem towarów w sklepie internetowym www.b-home.pl, wszystko zgodnie z ustawą nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego.
 2. Twoje Dane Osobowe nie przekazujemy żadnemu innemu podmiotowi przetwarzającemu.
 1. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby przeszkolone do pracy z nimi. Dane osobowe są przechowywane w postaci cyfrowej w zaszyfrowanym pliku na serwerze naszej firmy.
 1. Twoje Dane Osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem w pkt 7., z wyjątkiem osób zapewniających dostawę zakupionego przez Ciebie towaru w formie sprzedaży wysyłkowej oraz z wyjątkiem osób upoważnionych do dochodzenia naszych roszczeń w drodze prawnej, gdy powodem byłaby ochrona naszych praw i uzasadnionych interesów.
 1. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane tylko w zakresie określonym w tym dokumencie i zgodnie z Rozporządzeniem. W odniesieniu do Danych Osobowych masz następujące prawa wobec spółki Webgain s.r.o. (tj. Sp. z o.o.):

  - prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Dane Osobowe są lub nie są przetwarzane, i jeżeli tak jest, ma prawo do uzyskania dostępu do tych Danych Osobowych,
  - prawo do skorygowania swoich Danych Osobowych,
  - prawo do usunięcia swoich Danych Osobowych,
  - prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
  - prawo do przenoszenia Danych Osobowych.
 1. W stosunku do Danych Osobowych nie będzie automatycznego podejmowania indywidualnych decyzji w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia.
 1. W przypadku, że nie zgadzasz się z tym, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe, możesz zwrócić się do organu nadzorczego, którym jest Biuro Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, web: www.uoou.cz)