WARUNKI HANDLOWE

Spółki handlowej Webgain s.r.o.(tj. Sp. z o.o.)


z siedzibą: Jablunkov 330, 739 91 Jablunkov

REGON: 29457777

VAT NIP: CZ29457777


Spółka zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie, sygn. akt C 55015/KSOS do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.b-home.pl

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejsze warunki handlowe (dalej „warunki handlowe“) spółki handlowej Webgain s.r.o. (tj. Sp.z o.o.), z siedzibą Jablunkov 330, 739 91 Jablunkov numer identyfikacyjny NIP :29457777, zapisanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki Ostrawie, sygn. akt C 55015/KSOS (dalej tylko „sprzedawca“) zgodnie z post. art. 1751 ust. 1 Ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny, w brzmieniu późniejszych przepisów (dalej „kodeks cywilny“) regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umownych powstałe w związku lub na podstawie umowy sprzedaży (dalej „umowa sprzedaży“) zawieranej pomiędzy sprzedawcą i inną osobą fizyczną lub prawną (dalej „kupujący“) za pośrednictwem sklepu internetowych sprzedawcy. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedawcę na stronach internetowych umieszczonych pod adresem internetowym www.b-home.pl (dalej „strona internetowa“), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej „interfejs internetowy sklepu“).

1.2. Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadku, kiedy osoba, która zamierza kupić towar od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą, która działa przy zamawianiu towaru w ramach swej działalności gospodarczej lub w ramach swego samodzielnego wykonywania zawodu.

1.3. Postanowienia odbiegające od warunków handlowych można uzgodnić w umowie sprzedaży. Odmienne postanowienia umowne w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4. Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży i warunki handlowe zostały sporządzone w języku czeskim. Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku czeskim.

1.5. Sprzedawca może zmieniać lub uzupełniać brzmienie warunków handlowych. Niniejszej postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla wynikających z tego praw i obowiązków przez okres obowiązywania poprzedniego brzmienia warunków handlowych.

 1. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego wykonanej na stronach internetowych, kupujący ma dostęp do interfejsu użytkownika. Kupujący z swego interfejsu użytkownika może zamawiać towar (dalej tylko „konto użytkownika“). W przypadku, że to internetowy interfejs sklepu umożliwia, kupujący może także zamawiać towar bez rejestracji bezpośrednio z internetowego interfejsu sklepu.


2.2. Podczas rejestracji na stronach internetowych i podczas zamawiania towaru kupujący jest zobowiązany podać poprawne i prawdziwe wszystkie dane. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji wszelkich zmian danych osobowych podanych w koncie użytkownika. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika i podczas zamawiania są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe i poprawne.


2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika.


2.4. Kupujący nie jest uprawniony zezwalać na korzystanie konta użytkownika przez osoby trzecie.

2.5. Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza w przypadku, kiedy kupujący nie korzysta ze swego konta użytkownika więcej niż 12 miesięcy, lub w przypadku, kiedy kupujący naruszy swe obowiązki z umowy sprzedaży (włącznie warunków handlowych).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne przez całą dobę tj. ciągle, i to zwłaszcza ze względu na niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego (tj. hardware i software) sprzedawcy, ewent. niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego (tj. hardware i software) osób trzecich.

 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Wszelka prezentacja towarów znajdująca się na interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany zawrzeć umowę sprzedaży dotyczącą ww. towarów. Postanowienie art. 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie zostanie zastosowane.

3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarze, włącznie podania cen poszczególnych towarów i kosztów zwrotu towaru, jeżeli te towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie wysłane pocztą. Ceny towaru są podane włącznie podatku od towarów i usług i wszystkich związanych opłat. Ceny towaru pozostają ważne przez okres, kiedy są wyświetlane na interfejsie internetowym sklepu. Niniejszym postanowieniem nie została ograniczona możliwość sprzedawcy zawrzeć umowę sprzedaży na podstawie indywidualnie uzgodnionych warunków.

3.3. Internetowy interfejs sklepu zawiera także informacje o kosztach połączonych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach połączonych z pakowaniem i dostawą towarów podane na internetowym interfejsie sklepu obowiązują tylko w przypadkach, kiedy jest towar dostarczany w ramach terytorium Republiki Czeskiej.

3.4. b Aby zamówić towar kupujący wypełni formularz zamówienia w internetowym interfejsie sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje na temat:

3.4.1. zamawianego towaru (kupujący „dostarczy“ towar do koszyka elektronicznego internetowego interfejsu sklepu),

3.4.2. metody płatności ceny zakupu towarów, dane o wymaganym sposobie dostawy zamawianego towaru i

3.4.3. informacje o kosztach połączonych z dostarczeniem towaru (dalej wspólnie „zamówienie“).

3.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy kupujący może sprawdzić i zmienić dane, które kupujący włożył do zamówienia, nawet w odniesieniu na możliwość kupującego stwierdzać i poprawiać błędy powstałe podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wyśle zamówienie do sprzedawcy klikając na przycisk „Zakończ zamówienie“. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za poprawne i prawidłowe. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi kupującemu zamówienie za pomocą poczty elektronicznej podanej w koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej „elektroniczny adres kupującego“).

3.6. Sprzedawca jest zawsze uprawniony w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu, przewidywane koszty transportu) zwrócić się do kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład na piśmie lub telefonicznie).

3.7. Stosunek umowny między sprzedawcą i kupującym powstaje przez otrzymanie zamówienia (przyjęcie), które zostało wysłane przez sprzedawcę do kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, i to na adres poczty elektronicznej kupującego.

3.8. Kupujący wyraża zgodę na użycie środków komunikacji na odległość podczas zawierania umowy. Koszty poniesione przez kupującego podczas korzystania ze środków komunikacji na odległość zgodnie z zawarciem umowy sprzedaży (koszty połączeń internetowych, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący sam, podczas gdy koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

 1. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Cenę towaru i ewentualne koszty połączone z dostawą towaru zgodnie z ceną kupna może kupujący zapłacić sprzedawcy w następujący sposób:

gotówką w siedzibie sprzedawcy pod adresem: OC Oceán Oldřichovice 869, 739 61 Třinec;

gotówką za pobraniem w miejscu wyznaczonym przez kupującego w zamówieniu;

przelewem bezgotówkowym na konto bankowe sprzedawcy;

bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności;

4.2. Wraz z ceną zakupu jest kupujący zobowiązany zapłacić kupującemu także koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. Jeżeli nie zostało wyraźnie podane inaczej, cena zakupu oznacza również koszty połączone z dostawą towaru.

4.3. Sprzedawca nie wymaga zaliczki od kupującego lub innej podobnej zapłaty. Przez to nie zostało naruszone postanowienie art. 4.6 warunków handlowych dotyczących obowiązku zapłacenia ceny zakupu z góry.

4.4. W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności za pobraniem cena zakupu jest płatna podczas odbioru towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w terminie do 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej jest kupujący zobowiązany zapłacić cenę towaru wraz z podaniem symbolu zmiennego (wariabilnego) płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na konto sprzedawcy.

4.6. Sprzedawca jest upoważniony, zwłaszcza w przypadku, że po stronie kupującego nie dojdzie do dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.6), żądać zapłaty pełnej ceny zakupu jeszcze przed wysłaniem towaru do kupującego. Postanowienie art. 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego nie zostanie zastosowane.

4.7. Ewentualne zniżki z ceny towaru udzielone przez sprzedawcę kupującemu nie można ze sobą łączyć.

4.8. Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie handlowym albo jeżeli tak zostało ustalone ogólnie obowiązującymi przepisami, sprzedawca w sprawie płatności dokonanych na podstawie umowy sprzedaży, wystawi kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Sprzedawca jest/nie jest płatnikiem podatku od towaru i usług. Dokument podatkowy – fakturę wystawi sprzedawca kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i wyśle go w formie elektronicznej na adres elektroniczny sprzedawcy.

4.9. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany wystawić kupującemu paragon. Jednocześnie jest zobowiązany rejestrować otrzymany dochód u administratora podatków online; w przypadku awarii technicznej potem najpóźniej do 48 godzin.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniem art. 1837 Kodeksu Cywilnego między innymi nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży o dostawie towaru, które zostało zmienione zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby, od umowy sprzedaży o dostawie towaru, które łatwo się psuje/podlega szybkiemu zniszczeniu, jak również towar, który został po dostawie bezpowrotnie zmieszany z innym towarem, od umowy sprzedaży o dostawie towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument otworzył z powodów higienicznych nie można dokonać zwrotu i od umowy sprzedaży o dostawie dźwiękowego lub obrazowego nagrania lub programu komputerowego odstąpić, jeżeli naruszył ich pierwotne opakowanie.

5.2. Jeżeli nie chodzi o przypadek w art. 5.1 warunków handlowych lub inny przypadek, kiedy nie można odstąpić od umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniem art. 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego lub inny przypadek, kupujący jest uprawniony odstąpić od umowy, w terminie do czternastu (14) dni od odebrania towaru, przy czym w przypadku, że przedmiotem umowy sprzedaży jest kilka rodzajów towarów lub dostarczenie kilku części, okres ten rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy sprzedaży musi sprzedawca wysłać w terminie podanym w ww. zdaniu. Aby odstąpić od umowy sprzedaży, kupujący może skorzystać z formularza wzorowego udzielonego przez sprzedawcę, który stanowi załącznik do warunków handlowych. Odstąpienie od umowy sprzedaży może kupujący wysłać na adres siedziby sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej sprzedawcy info@b-home.pl.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych umowa sprzedaży zostaje anulowana od samego początku. Kupujący musi zwrócić towar sprzedawcy w terminie do czternastu (14) dni od doręczenia odstąpienia od umowy sprzedaży sprzedawcy. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, kupujący ponosi koszty związane z wróceniem towaru sprzedawcy, nawet w takim przypadku, gdy towar ze względu na swój charakter nie może być zwrócony zwykłą pocztą.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych sprzedawca zwróci środki pieniężne otrzymane od kupującego w terminie do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego, w taki sam sposób, w jaki je sprzedawca przyjął od kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia udzielonego przez kupującego już podczas wrócenia towaru przez kupującego lub innym sposobem, jeżeli kupujący wyrazi zgodę i kupującemu nie powstaną żadne dodatkowe koszty. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, sprzedawca nie jest zobowiązany zwrócić otrzymane środki pieniężne kupującemu wcześniej, niż mu kupujący zwróci towar lub udowodni, że wysłał towar do sprzedawcy.

5.5. Prawo do odszkodowania za szkody wyrządzone na towarze sprzedawca ma prawo wymagać od kupującego jednostronne potrącenia z roszczeniem do wrócenia ceny zakupu.

5.6. W przypadkach, kiedy kupujący zgodnie z postanowieniem art. 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego jest uprawniony odstąpić od umowy sprzedaży, sprzedawca jest upoważniony kiedykolwiek odstąpić od umowy sprzedaży, aż do momentu odbioru towaru przez kupującego. W takim przypadku sprzedawca wróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo na konto wskazane przez kupującego.

5.7. Jeżeli kupujący otrzyma wraz z towarem prezent, umowa darowizny pomiędzy sprzedawcą i kupującym zostaje zawarta z warunkiem rozwiązującym, że jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy przez kupującego, umowa darowizny w związku z ww. prezentem przestaje obowiązywać i kupujący jest zobowiązany zwrócić sprzedawcy prezent wraz z towarem.

 1. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

6.1. W przypadku, że sposób transportu został uzgodniony na podstawie specjalnego wymagania, kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z ww. sposobem transportu.

6.2. Jeżeli sprzedawca zgodnie z umową sprzedaży jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca określonego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany odebrać towar podczas dostawy.

6.3. W przypadku, że z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczanie towaru lub innym sposobem, niż zostało podane w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z powtórną dostawą towaru, względnie koszty połączone z innym sposobem dostawy.

6.4. Przy odbiorze towaru od spedytora kupujący jest zobowiązany sprawdzić nienaruszalność opakowań towaru i w przypadku jakichkolwiek usterek lub wad niezwłocznie o tym poinformować spedytora. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania towaru wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, kupujący nie musi odebrać przesyłkę od spedytora. Tym nie zostają naruszone prawa kupującego z odpowiedzialności na wady towaru i dalsze prawa kupującego wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

6.5. Dalsze prawa i obowiązki stron podczas transportu towaru mogą być zmienione przez specjalne warunki dostawy sprzedawcy, jeżeli zostały przez niego wydane.

 1. PRAWA DOTYCZĄCE WADLIWEGO WYKONANIA

7.1. Prawa i obowiązku stron umownych w związku z prawami dotyczącymi wadliwego wykonania podlegają ogólnie obowiązującym przepisom prawa (zwłaszcza ustaleniom art. 1914 aż 1925, art. 2099 aż 2117 i art. 2161 aż 2174 kodeksu handlowego i ustawie nr a 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, w brzmieniu późniejszych przepisów).

7.2. Sprzedawca odpowiada kupującemu, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. Sprzedawca zwłaszcza odpowiada kupującemu, że w czasie, kiedy kupujący odebrał towar:

7.2.1. towar ma właściwości, które strony uzgodniły, i w przypadku braku umowy, ma takie właściwości, które sprzedawca lub producent opisał lub które kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy przez nich wykonywanej,

7.2.2. towar nadaje się do celu, który do jego używania sprzedawca podaje lub do którego towar tego rodzaju jest zwykle używany,

7.2.3. towar odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbki lub wzorca, jeżeli była jakość lub wykonanie przeznaczone zgodnie z uzgodnioną próbką lub wzorcem,

7.2.4. towar jest w odpowiadającej ilości, zakresie i masie

7.2.5. towar odpowiada wymaganiom przepisów prawnych.

7.3. W przypadku wystąpienia wady w ciągu sześciu miesięcy od odebrania, uważa się, że towar był wadliwy już w czasie odbioru.

7.4. Sprzedawca ma co najmniej takie zobowiązania z tytułu wadliwego wykonania w takim zakresie, w jakim trwają obowiązki z wadliwego wykonania producenta. W przeciwnym razie jest kupujący uprawniony do skorzystania z prawa do wady, które pojawi się w przypadku towarów konsumpcyjnych w okresie dwudziestu czterech miesięcy od dnia odebrania. Jeżeli jest na sprzedawanym towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamie zgodnie podany okres z innym przepisami prawa, przez który można zastosować towar, zostaną zastosowane postanowienia o gwarancji jakości. Sprzedawca zobowiązuje się do zagwarantowania jakości, że towar będzie przez określony czas zdatny do użytku dla zwykłego celu lub że zachowa sobie zwykłe właściwości. W przypadku kiedy kupujący słusznie obwinił sprzedawcę za wadę towaru, nie podlega terminowi do zastosowania praw z wadliwego wykonania ani okres gwarancji przez okres, przez który kupujący nie może używać wadliwego towaru.

7.5. Postanowienia podane w art. 7.4 warunków handlowych nie będą zastosowane przy towarze sprzedawanym za niższą cenę na wadę, dla której została uzgodniona niższa cena, na zużycie towaru spowodowanego jego zwykłym używaniem, przy zużytym materiale na wadę odpowiadającą stopniowi używania lub zużycia, który miał towar podczas odebrania przez kupującego, lub jeżeli to wynika z charakteru towaru. Prawo z wadliwego wykonania przez kupującego nie przysługuje, jeżeli kupujący przed odebraniem towaru wiedział, że towar jest wadliwy, lub jeżeli kupujący sam spowodował wadę.

7.6. Prawa wynikające z odpowiedzialności za wady towaru zostaną zastosowane u sprzedawcy. Jeżeli owszem w potwierdzeniu wydanym sprzedawcy w związku z zakresem praw odpowiedzialności za wady (w brzmieniu postanowienia art. 2166 Kodeksu Cywilnego) podano inną osobę określoną do dokonania naprawy, która jest w bliższym miejscu sprzedawcy lub w miejscu kupującego, kupujący zastosuje prawo do naprawy u tego, kto został określony do wykonania naprawy. Z wyjątkiem przypadków, kiedy do dokonania naprawy została określona inna osoba zgodnie z poprzednim zdaniem sprzedawca jest zobowiązany przyjąć reklamację w którymkolwiek zakładzie, w którym jest przyjęcie reklamacji możliwe ze względu na asortyment sprzedawanych produktów lub udzielanych usług, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Sprzedawca jest zobowiązany wydać kupującemu pisemne potwierdzenie o tym, kiedy kupujący zastosował prawo, co jest treścią reklamacji i jaki sposób reklamacji załatwienia reklamacji kupujący wymaga; i dalej potwierdzenie o dacie i sposobie załatwiania reklamacji, włącznie potwierdzenia o dokonaniu naprawy i okresie jej trwania, ewentualne pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji. Ten obowiązek dotyczy także innych osób określonych przez sprzedawcę do dokonania naprawy.

7.7. Prawa wynikające z odpowiedzialności za wady towaru może kupujący konkretnie zastosować szczególnie osobiście pod adresem OC Oceán Oldřichovice 869, 739 61 Třinec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@b-home.pl.

7.8. Kupujący poinformuje sprzedawcę, jakie prawo wybrał, w przypadku powiadomienia o wadzie, lub bez zbędnej zwłoki po powiadomieniu o wadzie. Kupujący nie może zmienić wykonany wybór bez zgody sprzedawcy; to nie obowiązuje, jeżeli kupujący żąda naprawy wady, która pokaże się jako niemożliwa do naprawy.

7.9. Jeżeli towar nie ma właściwości ustalonych w art. 7.2 warunków handlowych, kupujący może wymagać także dostarczenie nowego towaru bez wad, chyba że to nie jest nieproporcjonalne do charakteru wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części składowych towaru, kupujący może wymagać tylko wymianę części składowej; jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jednakże, jeżeli jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, zwłaszcza jeżeli można wadę usunąć bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Prawo do dostawy nowych towarów, lub wymianę części składowych ma kupujący także w przypadku usuwalnej wady, jeżeli nie może towaru rzeczywiście używać za ponowne wystąpienie wady po naprawie lub z powodu większej ilości wad. W takim przypadku ma kupujący prawo odstąpić od umowy. Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie zastosuje prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, na wymianę jego części składowych lub do naprawy towaru, może zażądać odpowiednią zniżkę. Kupujący ma prawo do odpowiedniej zniżki nawet w przypadku, że sprzedawca nie może mu dostarczyć nowy towar bez wad, wymienić jego część składową lub naprawić towar, jak również w przypadku, że sprzedawca nie naprawi sytuacji w rozsądnym terminie lub że by naprawienie sytuacji spowodowało kupującemu znaczne trudności.

7.10. Dalsze prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady może regulować regulamin reklamacyjny sprzedawcy.

 1. DALSZE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWNYCH

8.1. Kupujący nabywa własność towaru poprzez uiszczenie całej ceny zakupu towarów.

8.2. Sprzedawca w stosunku do kupującego nie jest związany żadnymi kodeksami zachowania w brzmieniu postanowienia art. 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

8.3. Rozpatrywanie skarg konsumenckich zapewnia sprzedawca za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej info@b-home.pl. Informację o rozpatrzeniu skargi kupującego wyśle sprzedawca na adres poczty elektronicznej kupującego.

8.4. Do pozasądowych rozstrzygnięć sporów konsumenckich z ceny zakupu jest właściwa Czeska Inspekcja Handlowa, z siedzibą ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, nr REGON: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platformę do rozwiązywania sporów on-line umieszczonej na adresie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr można wykorzystać podczas rozwiązywania sporów między sprzedawcą i kupującym z umowy sprzedaży.

8.5. Europejskie Centrum Konsumenckie Czeska Republika, z siedzibą ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz to miejsce kontaktowe zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Evropského parlamentu a Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 o rozwiązywania sporów konsumenckich on-line oraz o zmiania rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i Dyrektywy 2009/22/ES (rozporządzenie o rozstrzyganiu sporów konsumenckich on-line).

8.6. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie zezwolenia na działalność gospodarczą. Inspekcję uprawnień handlowych wykonuje w ramach swej działalności właściwe urząd ds. działalności gospodarczej. Nadzór w zakresie ochrony danych osobowych wykonuje Urząd ochrony danych. Czeska inspekcja handlowa wykonuje w ograniczonym zakresie między innymi nadzór nad przestrzeganiem prawa nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumenta, w brzmieniu późniejszych przepisów.

8.7. Kupujący niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w brzmieniu art. 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Swoje informacyjne zobowiązanie wobec kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządeznia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie takich danych i o uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej „rozporządzenie RODO“) związane z przetwarzaniem danych osobowych dla celów wykonywania umowy sprzedaży, dla celów negocjacji o umowie sprzedaży i dla celów wykonywania zobowiązań publicznoprawnych sprzedawcy wykonuje sprzedawca za pośrednictwem specjalnego dokumentu.

 1. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez sprzedawcę na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kupującego w rozumieniu postanowienia art.7 7 ust. 2 Ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego i o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), w brzmieniu późniejszych przepisów. Swoje informacyjne zobowiązanie wobec kupującego w rozumieniu art. 13 rozporządzenia RODO związane z przetwarzaniem danych osobowych kupującego dla celów wysyłania wiadomości handlowych wykonuje sprzedawca za pośrednictwem specjalnego dokumentu.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie tzw. plików cookies w jego komputerze. W przypadku, że zakupy można wykonać na stronach internetowych i wykonywać zobowiązania sprzedawcy z umowy sprzedaży, bez tego by dochodziło do przechowywania tzw. plików cookies, kupujący może kiedykolwiek wycofać zgodę zgodnie z poprzednim zdaniem.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Jeżeli stosunek założony na podstawie umowy sprzedaży zawiera element transgraniczny (zagraniczny), strony uzgadniają, że stosunek podlega prawu czeskiemu. Przez wybór prawa zgodnie z poprzednim zdaniem kupujący, który jest konsumentem, nie został pozbawiony ochrony, którą udzielają mu postanowienia porządku prawnego, których nie można wyłączyć w drodze umowy, i które by w przypadku braku wyboru prawa zostały zastosowane inaczej zgodnie z postanowieniem art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (Rzym I).

11.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne, lub takim się stanie, nieważne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami, którego rozumienie zbliża się najbliżej do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

11.3. Umowa sprzedaży włącznie warunków handlowych jest archiwizowana przez sprzedającego w postaci elektronicznej i nie jest dostępna.

11.4. Załącznik do warunków handlowych stanowi  wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży.

11.5. Dane kontaktowe sprzedawcy: adres do doręczeń Webgain s.r.o., OC Oceán, Oldřichovice 869, 739 61 Třinec, adres poczty elektronicznej info@b-home.pl.